Geachte lezer,

Dan is voor mij het moment weer daar om een openingswoord voor u te schrijven. Deze keer echter voor de laatste keer. Met de hamerslag op 23 juni 2021 hebben wij onze bestuurszetel overgedragen aan het 38e Bestuur der JFV Ouranos. Ik kijk dan ook graag terug op het afgelopen verenigingsjaar, deze keer door het oog van een Ex Tempus Voorzitter.

Het afgelopen jaar heeft een kenmerk van de vereniging (lees: haar actieve leden) in het licht gebracht dat mij voorheen niet in deze mate opgevallen was. De onvoorwaardelijke belangstelling van eenieder die met de vereniging op welke manier dan ook verbonden is. Ik zal toelichten wat ik daarmee bedoel, want ik kan begrijpen dat dit voor velen als iets erg vanzelfsprekends klinkt. De twee hoofdreden voor vele rechtenstudenten om bij een Juridische Faculteitsvereniging te gaan is ten eerste zelfontwikkeling, wat met name door middel van academische activiteiten wordt bereikt, en ten tweede het vergroten van de sociale cirkel van de student.

Nu zagen wij ons echter geconfronteerd met een situatie die bij beide punten roet in het eten gooide. Om te beginnen met het verbreden van de sociale cirkel, nu deze het meest vanzelfsprekend is. Het is erg lastig de student te overtuigen hun fysieke sociale connecties op te geven om een online activiteit bij te wonen, die nooit een adequate vervanging vormt voor een echte fysieke activiteit. Vooral als een goed alternatief voor de student is om zijn/haar sociale contacten dan maar naar de familie, huisgenoten, of nauwe vrienden te verplaatsen. Maar daarnaast is het erg lastig van de student te vragen om nog die twee uur extra achter een scherm te blijven zitten voor het bijwonen van een academische activiteit, vooral als je bedenkt dat de meeste studenten al van negen tot vijf achter datzelfde scherm hebben gezeten.

En toch hebben we de actieve leden niet een jaar hoeven te missen. Keer op keer bewezen zij dat er blijkbaar een derde hoofdreden was om bij de Juridische Faculteitsvereniging lid te worden, eentje die zich niet zo eenvoudig liet stoppen door de situatie. Nu, aan het einde van mijn verenigingsjaar, kijk ik terug op een jaar waar de leden mij hebben laten zien waarom ik sinds het begin van mijn studententijd mij zo thuis heb gevoeld bij de vereniging. Ik kan daarbij met alle eerlijkheid zeggen dat ik twijfel of ik zoveel energie en plezier uit mijn bestuursjaar zou hebben gehaald als de leden mij niet keer op keer bewezen dat er onvoorwaardelijke belangstelling blijft bestaan voor de familie die JFV Ouranos is. De leden maken de vereniging. Ik dank de leden voor het afgelopen jaar. Deze ervaring wens ik het 38e Bestuur en alle besturen die nog komen zullen met heel mijn hart toe. Daarnaast wil ik in het bijzonder de Communications Committee bedanken voor de tijd en moeite die ze weer in de Ouranostra hebben gestoken. Weer een prachtig voorbeeld van het verwerkelijken van de zelfontwikkeling van de student!

Tot slot rest mij enkel nog u, de lezer, veel leesplezier te wensen.

Met vriendelijke groet,

Nadim Abdalla

Ex Tempus Voorzitter der JFV Ouranos

Dear Reader,

It’s again time for me to write an opening statement for you. This time, however, for the last time. With the hammer blow on 23 June 2021, we handed over our board seats to the 38th Board of JFV Ouranos. I am therefore pleased to look back on the past year of the association, this time through the eye of an Ex Tempus President.

The past year has brought to light a characteristic of the association (read: its active members) that I had not previously noticed to this extent. The unconditional interest of everyone associated with the Association in any way. I will explain what I mean by that, because I can understand that for many this sounds like something very natural. The two main reasons for many law students to join a Legal Faculty Association are firstly self-development, which is achieved mainly through academic activities, and secondly to enlarge the student’s social circle.

Now, however, we were faced with a situation that threw a spanner in the works on both points. To begin with, widening the social circle, when it is most obvious. It is very difficult to convince the student to give up their physical social connections to attend an online activity, which is never an adequate substitute for a real physical activity. Especially if a good alternative for the student is to move his/her social contacts to family, roommates, or close friends. But in addition, it is very difficult to ask the student to spend the extra two hours behind a screen to attend an academic activity, especially when you consider that most students have already been behind that same screen from nine to five.

And yet, we did not have to miss the active members for a year. Time and again they proved that there was apparently a third main reason to join the Legal Faculty Association, one that was not so easily stopped by the situation. Now, at the end of my association year, I look back on a year where the members have shown me why I have felt so at home with the association since the beginning of my student days. In doing so, I can say with all honesty that I doubt I would have gotten so much energy and enjoyment out of my board year if the members did not prove to me time and time again that there remains unconditional interest in the family that is JFV Ouranos. The members make the association. I thank the members for the past year. I wish this experience on the 38th Board and all the boards to come with all my heart. In addition, I would especially like to thank the Communications Committee for the time and effort they have again put into the Ouranostra. Another wonderful example of realizing student self-development!

Finally, it only remains for me to wish you, the reader, much enjoyment in reading this Ouranostra.

Kind regards,

Nadim Abdalla

Ex Tempus President of JFV Ouranos

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur