Waarde lezer,

De Communications Committee presenteert u de derde en laatste editie van de Ouranostra van het academisch jaar 2020/2021. Een special die in het teken staat van (inter)nationale politiek.

Deze editie begint met een artikel van de hand van gastschrijver Bart Blokker, waarin hij de bestuursrechtelijke aanpak van fraude – zoals gebeurt bij de toeslagenaffaire – afzet tegen de aanpak langs strafrechtelijke weg. Bart roept op tot een herwaardering van beide fraudeaanpakmethoden (pagina 5). Lotte Roelofs gaat in op de veelgehoorde bestuurscultuur(problematiek), welk onderwerp niet meer weg te denken is uit het politieke en maatschappelijke debat (pagina 6).

Op 24 maart 2021 begonnen de kwalificatiewedstrijden voor het Wereldkampioenschap voetbal dat in 2022 in Qatar zal worden gehouden. Eenieder zal inmiddels op de hoogte zijn van de massale mensenrechtenschendingen bij de bouw van de voetbalstadia aldaar. Spanje speelde een van deze kwalificatiewedstrijden tegen Kosovo. Daar (b)leek Spanje nogal moeite mee te hebben. Niet omdat Kosovo de sport nou zo goed beheerst (integendeel), maar omdat Kosovo zich in 2008 eenzijdig afscheidde van Servië en Spanje met soortgelijke problematiek in de maag zit: het Catalaans separatisme. Vaste kracht Kilian Ruiter gaat zeer nauwkeurig in op dit onderwerp en maakt ook nog een intrigerende vergelijking met de Afrikaanse Sahara (pagina 7).

Na een intermezzo waarin het 38e Bestuur der JFV Ouranos een korte persoonlijke introductie biedt (pagina 8), schrijft Denise van Kempen over Pieter Omtzigt en de recent gelekte ‘Omtzigt-memo’ (pagina 9). Lea Göring beschrijft het proces waarin Geert Wilders een hoofdrol vervult, over zijn ‘meer of minder Marokkanen’-uitspraak (pagina 10). Dominique Diethelm besluit de inhoudelijke kant van deze editie met een boeiend en actueel artikel over de rol van sociale media bij politieke conflicten. Een van de gebeurtenissen die aangehaald wordt ter illustratie, is het recente bombardement op verschillende perskantoren in Gaza-stad door het Israëlische regime (pagina 11).

Ik rond dit voorwoord af met een persoonlijk dankwoord aan alle commissieleden. Dominique, Denise, Lotte, Lea, Maryze en Kilian: heel veel dank voor jullie inzet dit jaar. De coronaperikelen hebben jullie zeker niet weerhouden van het schrijven van actuele en interessante bijdragen op allerlei verschillende vlakken. Ten slotte maak ik op deze plaats nog gebruik van de mogelijkheid om (e.t. Secretaris) Josje Wackers te bedanken. Achter de schermen heeft zij zich gedurende het gehele academisch jaar veel beziggehouden met de creatieve kant van de Ouranostra – en dat heeft ze geweldig gedaan. Veel dank, Josje! Commissieleden: hopelijk tot sprekens! Lezers: tot volgend academisch jaar!

Met vriendelijke groet,

Daan Groenewoud.

Voorzitter Communications Committee

Dear reader,

The Communications Committee presents you the third and final edition of the Ouranostra of the academic year 2020/2021. A special that is all about (inter)national politics.

This edition opens with an article by guest author Bart Blokker, in which he compares the administrative approach to fraud – as in the Toeslagenaffaire – with the criminal approach. Bart calls for a re-evaluation of both fraud prosecution methods (page 5). Lotte Roelofs discusses the much-heard topic of management culture problems (bestuurscultuur), which has become an ongoing part of the political and social debate (page 6).

On 24 March 2021, the qualifying matches for the World Cup that will be held in Qatar in 2022 began. Everyone will be aware by now of the massive human rights violations in the construction of the football stadiums in Qatar. Spain played one of these qualifying matches against Kosovo. Spain seemed to have some difficulty with that. Not because Kosovo is such a good football country (on the contrary), but because Kosovo unilaterally seceded from Serbia in 2008 and Spain is struggling with a similar problem: Catalan separatism. Regular author Kilian Ruiter discusses this topic in great detail and also makes an intriguing comparison with the African Sahara (page 7).

After an intermezzo in which the 38th Board of JFV Ouranos offers a short personal introduction (page 8), Denise van Kempen writes about Pieter Omtzigt and the recently leaked ‘Omtzigt memo’ (page 9). Lea Göring describes the trial in which Geert Wilders is the protagonist, about his ‘more or fewer Moroccans’ (meer of minder Marokkanen) statement (page 10). Dominique Diethelm concludes the content of this edition with a fascinating and topical article on the role of social media in political conflicts. One of the events cited for illustration is the recent bombing of several press offices in Gaza City by the Israeli regime (page 11).

I conclude this foreword with a personal thank you to all of the committee members. Dominique, Denise, Lotte, Lea, Maryze and Kilian: thank you very much for your efforts this year. The vicissitudes of the corona have certainly not prevented you from writing topical and interesting contributions in many different areas. Finally, I would like to take this opportunity to thank (e.t. Secretary) Josje Wackers. Behind the scenes, she has been very busy with the creative side of the Ouranostra throughout the academic year – and she did a great job. Many thanks, Josje! Committee members: hopefully I’ll talk to you soon! Readers: see you next academic year!

Kind regards,

Daan Groenewoud.

Chairman Communications Committee

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur