Waarde lezer,

Voor u ligt alweer de derde en laatste editie van de Ouranostra van het academisch jaar 2020-2021. Onder het toeziend oog van haar voorzitter Daan Groenewoud heeft de Communications Committee opnieuw een nummer boordevol interessante artikelen opgeleverd. Kortom: wederom een eindresultaat waar de voltallige commissie trots op mag zijn! Ik dank de commissie voor haar tomeloze inzet gedurende dit academisch jaar en voor het schitterende leesvoer waarvan zij ons heeft voorzien. Chapeau!

Zoals u gewend bent, zijn de geschreven artikelen steeds terug te voeren op een bepaald thema. In deze editie is het thema politiek. Nederland kent een politiek bewogen jaar. Dat is ongetwijfeld voor een deel toe te schrijven aan de coronacrisis, die meer dan ooit tevoren bepaalde maatschappelijke tegenstellingen heeft blootgelegd. Ook binnen de politiek zelf is er in de afgelopen tijd veel reuring geweest (denk aan de bekende affaire-Omtzigt, die in dit nummer nog besproken zal worden), hetgeen er mede toe geleid heeft dat het politieke landschap met maar liefst achttien partijen nog nooit zó versnipperd is geweest. Het bevreemdt tegen deze achtergrond niet dat we na meer dan honderd dagen na de verkiezingen van maart nog steeds zonder een kabinet zitten. Vergeleken met de tijd die nodig was om het vorige kabinet, het kabinet-Rutte III, te vormen (225 dagen) valt het nog wel mee, maar het einde is op dit moment allerminst in zicht. Laten we ons maar optrekken aan het feit dat onze zuiderburen recordhouder zijn voor wat betreft de langste formatie ooit. In 2011 werd de regering-Di Rupo eerst na 541 dagen (!) gevormd. Als het land zich die tijd eens zou nemen om iets te doen aan de kwaliteit van zijn asfalt…

Ik zou graag willen afsluiten met een persoonlijke noot. Deze editie van de Ouranostra zal immers verschijnen nadat mijn bestuursjaar bij JFV Ouranos ten einde is gekomen. Hoewel mijn medebestuurders en ik de geschiedenisboeken in zullen gaan als ‘het coronabestuur’ en veel van de geneugten die een bestuursjaar met zich brengt, hebben moeten missen, ben ik er trots op dat wij het hoofd hebben kunnen bieden aan de obstakels die gedurende het jaar op ons pad zijn gekomen en onze prachtige vereniging goed hebben kunnen doorgeven aan onze opvolgsters. Met een lach en een traan bedank ik mijn lieve 37ste Bestuur en wens ik het 38ste Bestuur alle geluk, succes en wijsheid toe bij hetgeen ongetwijfeld het mooiste jaar van hun studentenleven zal zijn.

Met vriendelijke groet,

Youri Cremers

e.t. Commissaris Externe Betrekkingen & Vicevoorzitter

Dear reader,

On your screen, you find the third and last issue of the Ouranostra of the 2020-2021 academic year. Under the supervision of its President Daan Groenewoud, the Communications Committee has once again put together an issue filled with many interesting articles. In other words: once again a product the entire committee can be proud of! I would like to thank the committee for their tireless efforts throughout this academic year and for the amazing reading materials they have provided us with. Chapeau!

As usual, the articles of the issue are related to a certain theme. For this issue, the committee has chosen the theme to be politics. The Netherlands have experienced a politically restless year. Undoubtedly, this is, in part, a result of the corona crisis, which has uncovered certain contrasts in society more than ever before. But also within politics itself there has been much chaos over the last period (you can think of the affair concerning Pieter Omtzigt, member of the Dutch parliament, to be discussed later in this issue), which will have contributed to the political landscape being more fragmented than ever before, comprising no less than eighteen parties. Against this background, it is well comprehendible that the Netherlands still have no cabinet after more than a hundred days after the March elections. When compared to the time needed to form the previous cabinet, the Rutte III cabinet (225 days), there seems to be no trouble as of yet, but the end is anything but near. Let us find support in the fact that our neighbours in the South, the Belgians, hold the record for the longest period needed to form a cabinet.  In 2011, they formed the Di Rupo cabinet after no less than 541 days (!). How about they invest that amount of time in doing something about their asphalt…?

I would like to end with some personal remarks. This issue of the Ouranostra will namely be published after I have finished my board year at JFV Ouranos. In spite of the fact that my fellow board members and I will be remembered as ‘the corona board’ and had to miss a great deal of the pleasures that a board year usually brings along, I am proud of the fact that we have not succumbed to the obstacles that have come our way throughout the year and that we have been able to properly hand over our beautiful association to our successors. With both a smile on my face and a tear running down my cheek I would like to thank my dear 37th Board and wish the 38th Board the best of luck, success and wisdom with what will undoubtedly be the greatest year of their student life.

Kind regards,

Youri Cremers

e.t. Chief of External Affairs & Vice President

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur