Waarde lezer,

Inmiddels is het alweer enige tijd geleden dat de eerste Ouranostra, de carriére special, van dit academisch jaar werd gepubliceerd. De Communications Commitee zag de hoge nood voor een nieuwe Ouranostra in en klom dan ook in de pen. Die inzet leidde tot een aantal prachtige artikelen die allemaal zijn geschreven in het kader van het thema strafrecht (criminal law). Dit woord vooraf is verder vooral van praktische aard, nu ik beoog u warm te maken voor de boeiende bijdragen die de leden van de commissie hebben geschreven.

Lotte Roelofs opent deze editie met een bijdrage waarin zij ingaat op het belang van forensisch onderzoek voor de kwaliteit van de rechtspraak. In dat kader schrijft zij ook over de functie en de werkzaamheden van het Nederlands Forensisch Instituut (pagina 5).

Maryze Zembowicz schrijft over de in Nederland al geruime tijd afgeschafte doodstraf, die in de Verenigde Staten evenwel nog steeds wordt opgelegd – en uitgevoerd (pagina 6).

Kilian Ruiter heeft een uiterst gedetailleerde en interessante bijdrage geschreven waarin hij ingaat op een door de rechtbank Amsterdam gestelde prejudiciële vraag, welke luidt ‘[…] of de gebreken in het Poolse gerechtelijk apparaat van dien aard zijn dat de onafhankelijkheid van alle Poolse rechterlijke instanties en dus het recht van alle Poolse justitiabelen op een onafhankelijke rechter niet meer zijn gewaarborgd’, en of het antwoord op deze vraag een weigering van een door Polen uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel rechtvaardigt. Het antwoord vind je op pagina 8.

Denise van Kempen constateert dat de bestaande wetgeving in Nederland op het gebied van verkrachting te wensen overlaat. Op pagina 9 uit zij haar ongenoegen en bespreekt zij het recentelijk door minister Grapperhaus ingediende wetsvoorstel, waarmee Grapperhaus die gebrekkige wetgeving probeert te herstellen.

De tweede editie van de Ouranostra van het academisch jaar 2020/2021 wordt afgesloten op pagina 10 met een uitgebreid artikel dat geschreven is door Dominique Diethelm, waarin zij betoogt dat men met meer zorgvuldigheid te werk zou moeten gaan bij het veroordelen van mensen met kinderen. Een absolute leestip!

Kortom worden er wederom voldoende interessante artikelen aangeboden door de Communications Commitee, die jullie hopelijk door deze moeilijke tijd slepen. Denise, Dominique, Lotte, Maryze en Kilian: opnieuw veel dank voor jullie tijd en inzet! Rest mij u nog veel leesplezier te wensen – en, houd moed!

Vriendelijke groet,

Daan Groenewoud.

Voorzitter Communications Committee

Dear reader,

It has been some time since the first Ouranostra of this academic year – the career special – was published. The Communications Committee recognized the high need for a new Ouranostra and therefore ‘climbed into the pen’. This effort led to a number of wonderful articles, all written in the context of criminal law. This foreword is mainly of a practical nature, since I want to make you enthusiastic about the interesting articles written by the members of the committee.

Lotte Roelofs opens this edition with a contribution in which she discusses the importance of forensic investigation for the quality of justice. In that context, she also discusses the function and activities of the Netherlands Forensic Institute (page 5).

Maryze Zembowicz writes about the death penalty, which has been abolished in the Netherlands for some time, but which is still imposed – and carried out – in the United States (page 6).

Kilian Ruiter has written an extremely detailed and interesting contribution in which he deals with a preliminary question posed by the Court of Amsterdam, which reads ‘[…] whether the defects in the Polish judicial system are such that the independence of all Polish courts and thus the right of all Polish litigants to an independent judge are no longer guaranteed’, and whether the answer to this question justifies a refusal of a European arrest warrant issued by Poland. You will find the answer on page 8.

Denise van Kempen observes that the existing legislation in the Netherlands in the field of rape leaves much to be desired. On page 9, she expresses her displeasure and discusses the bill recently submitted by Minister Grapperhaus, with which Grapperhaus seeks to correct that flawed legislation.

The second edition of the Ouranostra of the 2020/2021 academic year concludes with an extensive article on page 10 written by Dominique Diethelm, in which she argues that one should proceed with more care when sentencing people with children. An absolute reading tip!

In short, there are once again plenty of interesting articles offered by the Communications Commitee, which I hope will drag you through this difficult time. Denise, Dominique, Lotte, Maryze and Kilian: thank you again for your time and effort! It remains for me to wish you much reading pleasure – and, keep up the courage!

Kind regards,

Daan Groenewoud.

Chairman Communications Committee

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur