Waarde lezer,

Welkom bij het tweede nummer van ons mooie blad, de Ouranostra. Dit nummer gaat over strafrecht. ’s Lands bekendste jurist, Hugo de Groot (1583-1645), zei daarover ooit: ‘Een straf is het kwaad dat men lijdt wegens een kwaad dat men deed.’ Dat is een prachtig citaat. Daar wil ik het bij laten, want als doorgewinterde civilist zult u mij geen strafrechtelijke spitsvondigheden kunnen ontlokken.

Om dit woord vooraf niet in vijf zinnen af te doen, zou ik graag enkele pennenstreken willen wijden aan de titel van dit tijdschrift. Slechts weinigen zullen er raar van opkijken dat die titel is geïnspireerd op de naam die onze vereniging draagt: Ouranos. Ouranos is een figuur uit de Griekse mythologie. Niet de minste, want Ouranos wordt gezien als de Hemel. Hij is getrouwd met zijn moeder (!) Gaia, de Aarde, en zweeft even ver boven haar als haar broer Tartaros (de Onderwereld) zich onder haar bevindt (i.e.: de afstand die een vallend bronzen aambeeld aflegt in tien dagen). Dat Ouranos door zijn bloedeigen zoon Kronos met een sikkel is gecastreerd, vertellen we er niet graag bij. We trekken ons op aan de gedachte dat uit het uit zijn genitaliën stromende zaad het mooiste schepsel is voortgekomen dat deze wereld ooit heeft mogen aanschouwen: Aphrodite, godin van de liefde.

U zult zien dat aan de naam van onze vereniging ‘tra’ is toegevoegd. Dat is – mag ik aannemen – gedaan om ‘Ouranos’ te laten overvloeien in ‘nostra’. ‘Nostra’ is Latijn voor het bezittelijk voornaamwoord ‘ons’/‘onze’. Maar er is iets geks aan de hand, want ‘nostra’ is in het Latijn het bezittelijk voornaamwoord voor vrouwelijke, enkelvoudige zelfstandige naamwoorden. Ouranos is volgens de bronnen – even afgezien van een inmiddels alweer vergeten lied van Ariana Grande – ontegenzeggelijk een man. Daarnaast heeft ‘de Hemel’ naar de Nederlandse taalregels als een mannelijk zelfstandig naamwoord te gelden. Met een beetje verbeeldingskracht zou je Ouranos nog als onzijdig kunnen zien, als een ongrijpbare entiteit. Men had het blad dan ook veel beter ‘Ouranoster’ of ‘Ouranostrum’ kunnen noemen. Ik denk echter dat men dat niet lekker vond rijmen…

Maar ik hoor u denken: hoe zit het met Nostradamus (1503-1566), de doemdenker die o.a. Napoleon, Hitler en het communisme zou hebben voorspeld? Dat was toch zeker ook een man? Ongetwijfeld, maar als je je bedenkt dat zijn naam een Latijnse variant is op zijn echte naam, namelijk Michel de Nostredame (net zoals Hugo de Groot bekend staat onder de veel fraaiere naam ‘Grotius’), en ‘Nostredame’ op ‘notre dame’ slaat, is het opeens een stuk minder vreemd.

Veel leesplezier gewenst!

Youri Cremers

Commissaris Externe Betrekkingen en Vicevoorzitter

Dear reader,

Welcome to the second issue of our beautiful magazine, the Ouranostra. This issue concerns criminal law. The Netherlands’ most famous jurist, Hugo de Groot (1583-1645), once said about this: ‘Punishment is an evil inflicted upon a person for an evil that person did to another.’ This quote is wonderful. I will leave it at that, because as a die-hard civil law person, you will not be able to elicit any criminal law quibbles from me.

In order not to finish this preface in five sentences, I would like to devote a few lines to the title of this magazine. Few will be surprised to learn that this title is inspired by the name of our association: Ouranos. Ouranos is a creature in Greek mythology. Not the least, as Ouranos is said to represent Heaven. He is married to his mother (!) Gaia, the Earth, and floats just as far above her as her brother Tartaros (the Underworld) is located below her (i.e.: the distance travelled in ten days by a bronze anvil falling down). The fact that Ouranos was castrated with a sickle by his own son Kronos, is something we would rather not tell you. We hasten to add that from the sperm flowing out of his genitals emerged the most beautiful creature the world has ever seen: Aphrodite, goddess of love.

You will see that ‘tra’ has been added to the name of our association. This has been done – I may assume – to make ‘Ouranos’ flow into ‘nostra’. ‘Nostra’ is Latin for the possessive pronoun ‘our’. But there is something strange going on, because ‘nostra’ is the possessive pronoun in Latin for feminine, singular nouns. According to the sources, Ouranos – apart from an already forgotten song by Ariana Grande – is undeniably a man. In addition, according to the Dutch language rules, ‘Heaven’ is a masculine noun. With a little imagination, Ouranos could still be seen as a neutral noun, as an elusive entity. It would have been much better, therefore, to call the magazine ‘Ouranoster’ or ‘Ouranostrum’. I think, however, that those who came up with the eventual name did not like the way these two titles rhymed…

I can hear you think: what about Nostradamus (1503-1566), the defeatist who is said to have predicted i.a. Napoleon, Hitler and communism? Surely that person was a man as well? No doubt, but if you consider that his name is a Latin variant of his real name, which is Michel de Nostredame (just as Hugo de Groot is known by the much more elegant name of ‘Grotius’), and ‘Nostredame’ refers to ‘notre dame’, it all of a sudden becomes much less strange.

Enjoy reading!

Youri Cremers

Commissaris Externe Betrekkingen en Vicevoorzitter

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur