Het Stille Leed:
Jeugddiscriminatie door de Mentale Bril

Discriminatie is een diepgeworteld probleem dat zich manifesteert in verschillende vormen en op verschillende gebieden van ons dagelijks leven. Het is een kwaadaardig fenomeen dat helaas nog steeds aanwezig is in onze samenleving, ondanks de vooruitgang die we hebben geboekt op het gebied van mensenrechten en gelijkheid. Eén van de zorgwekkende aspecten van discriminatie is de behandeling van jeugdigen op basis van hun mentale gezondheid. Deze vorm van discriminatie richt zich op jonge mensen die al kwetsbaar zijn vanwege hun leeftijd en die daarnaast te maken hebben met mentale gezondheidsproblemen. Het is schrijnend dat jeugdigen, die de meest waardevolle en hoopvolle bron van de samenleving zouden moeten zijn, vaak geconfronteerd worden met stigmatisering, vooroordelen en ongelijke behandeling vanwege hun mentale gezondheid.

Dit artikel heeft als doel de problematiek rondom deze discriminatie te onderzoeken en te benadrukken. De impact van dit schrijnende probleem op hun leven en welzijn zal worden besproken, evenals de mogelijke oplossingen om dit aan te pakken. Het is van cruciaal belang dat we ons bewust worden van de negatieve gevolgen. Door dit bewustzijn kunnen we samenwerken om een inclusieve samenleving te creëren waarin elke jeugdige, ongeacht hun mentale gezondheid, gelijke kansen en waardigheid krijgt.

I. De Impact

Discriminatie op basis van mentale gezondheid heeft verstrekkende gevolgen voor jeugdigen die al kwetsbaar zijn vanwege hun leeftijd en hun mentale gezondheidsproblemen. Deze vorm van discriminatie beïnvloedt niet alleen hun dagelijks leven, maar heeft ook langetermijngevolgen voor hun welzijn en toekomstperspectieven.

Ten eerste heeft discriminatie ernstige gevolgen voor jeugdigen met mentale gezondheidsproblemen.1 Wanneer ze geconfronteerd worden met stigmatisering en vooroordelen, kan dit leiden tot gevoelens van buitensluiting en isolement. Deze negatieve sociale ervaringen kunnen een diepgaande invloed hebben op hun emotionele welzijn: een verstoord zelfbeeld, verminderd zelfvertrouwen en een aangetast gevoel van eigenwaarde. Ze kunnen zichzelf beginnen te zien door de lens van de discriminatie die ze ervaren, wat leidt tot gevoelens van minderwaardigheid en twijfel aan hun eigen capaciteiten en waarde als individu. Dit kan op zijn beurt leiden tot een vicieuze cirkel van negatieve gedachten en emoties, die de mentale gezondheid van jongeren verder kan schaden

Ten tweede heeft discriminatie invloed op de toegang tot adequate gezondheidszorg en behandeling. Jeugdigen met mentale gezondheidsproblemen kunnen geconfronteerd worden met vooroordelen binnen de gezondheidszorg, wat resulteert in verminderde toegang tot passende behandeling en ondersteuning. ‘Iedereen is weleens onzeker en somber, ook al lijkt alles zonnig op social’, zo stelt staatssecretaris Van Ooijen, ‘een hele generatie met professionele hulp; dat

1 ‘Het stigma op psychische problemen is nog steeds een groot probleem’, trouw.nl.

Geschreven door: Demi Doek

mogen we niet laten gebeuren’.2 Het zijn uitspraken zoals deze die de drempel verhogen voor jongeren om hulp te zoeken wanneer ze dit nodig achten. Hierdoor ontstaat er twijfel onder de jongeren over de ernst van hun problemen, wat leidt tot vaker onderdrukking van deze problemen. Dit kan vroegtijdige preventie belemmeren en aanzienlijke gevolgen hebben voor hun mentale gezondheidsproblemen. Het is essentieel om drempels juist weg te nemen en ervoor te zorgen dat alle jongeren gelijke toegang hebben tot de benodigde zorg en ondersteuning.

II. Mogelijke Oplossingen

Het is van cruciaal belang om actie te ondernemen om deze variant van discriminatie te bestrijden. Er zijn enkele mogelijke oplossingen die kunnen bijdragen aan het creëren van een inclusievere samenleving:

1. Het bevorderen van bewustwording en educatie over mentale gezondheid, stigma en discriminatie is essentieel. Het is belangrijk om positieve beeldvorming te bevorderen en stereotypen te doorbreken die gepaard gaan met mentale gezondheidsproblemen. Dit kan worden bereikt door het tonen van diverse en realistische representaties van jeugdigen met mentale gezondheidsproblemen in de media, literatuur en andere culturele uitingen.

2. Daarbij is het implementeren en handhaven van antidiscriminatiewetten en beleidsmaatregelen die bescherming bieden aan jeugdigen met mentale gezondheidsproblemen mede van cruciaal belang.

De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) is een belangrijke wet in Nederland die discriminatie verbiedt op verschillende gronden, waaronder handicap en chronische ziekte. Dit betekent dat discriminatie op basis van mentale gezondheidsproblemen verboden is in onder andere het onderwijs en de arbeidssfeer.

Daarnaast is er in Nederland specifieke wetgeving die betrekking heeft op de gezondheidszorg, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Zorgverzekeringswet. Deze wetten waarborgen dat jeugdigen met mentale gezondheidsproblemen recht hebben op gelijke toegang tot gezondheidszorg en passende behandeling.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere relevante instanties werken ook aan beleidsmaatregelen en initiatieven om de inclusie en gelijke kansen voor jeugdigen met mentale gezondheidsproblemen te bevorderen.3

Ondanks de bestaande wetten en beleidsmaatregelen in Nederland, vindt er nog immers uitspraken en discriminatie plaats tegen jeugdigen met mentale gezondheidsproblemen, zoals eerder benoemd in het geval van staatssecretaris Van Ooijen. Dit benadrukt dat er nog steeds werk aan de winkel is als het gaat om handhaving en het waarborgen van gelijke behandeling voor deze kwetsbare groep. Het is van groot belang dat wetgeving en beleid niet alleen worden geïmplementeerd, maar ook effectief worden gehandhaafd.

2 ‘Te veel kinderen krijgen psychische hulp, vindt kabinet’, nos.nl.
3 Kabinet wil werken aan mentale gezondheid’, nji.nl.

3. Ook is het essentieel om de rol van ouders, opvoeders en de bredere gemeenschap te benadrukken bij het aanpakken van discriminatie van jeugdigen op basis van hun mentale gezondheid.

Ouders en opvoeders kunnen beginnen met het bevorderen van open communicatie en begrip rondom mentale gezondheid binnen hun gezin. Door het normaliseren van gesprekken over emoties en mentaal welzijn, kunnen zij bijdragen aan het doorbreken van stigma en het bevorderen van een positieve beeldvorming.

Scholen en onderwijsinstellingen hebben een unieke kans om een veilige omgeving te creëren waarin jeugdigen met mentale gezondheidsproblemen zich gesteund voelen. Het implementeren van programma’s voor geestelijke gezondheidseducatie, het trainen van leerkrachten en het bieden van toegang tot passende ondersteuningsservices zijn enkele stappen die scholen kunnen nemen om discriminatie tegen te gaan.

Daarnaast is de betrokkenheid van de bredere gemeenschap van groot belang. Gemeenschapsleiders, maatschappelijke organisaties en lokale overheden kunnen samenwerken om bewustwordingscampagnes te organiseren, anti-stigma-initiatieven te ondersteunen en de beschikbaarheid van hulpbronnen en diensten voor jeugdigen met mentale gezondheidsproblemen te vergroten.

Door gezamenlijke inspanningen kunnen ouders, opvoeders en de gemeenschap een krachtige impact hebben op het creëren van een omgeving waarin jeugdigen met mentale gezondheidsproblemen worden gerespecteerd, gesteund en gelijk behandeld.

III. Conclusie

Discriminatie van jeugdigen op basis van hun mentale gezondheid is een ernstig probleem dat een breed scala aan negatieve gevolgen heeft. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om deze vorm van discriminatie aan te pakken en een inclusieve samenleving te bevorderen waarin elke jeugdige, ongeacht hun mentale gezondheid, gelijke kansen en waardigheid krijgt.

Door bewustwording te vergroten, wetgeving te implementeren, ondersteuningssystemen te versterken en de betrokkenheid van ouders, opvoeders en de gemeenschap te waarborgen, kunnen we positieve veranderingen teweegbrengen. Laten we samenwerken om de discriminatie van jeugdigen op basis van hun mentale gezondheid uit te bannen en een inclusieve, ondersteunende omgeving te creëren waarin alle jeugdigen kunnen gedijen en hun volledige potentieel kunnen bereiken.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur